Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Account: Met een Account heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten van WorkAlert.
1.2 Opdracht : een Opdracht op de Website waarin een tijdelijke opdracht, vacature of stageplek wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
1.4 Dienst: de volledige dienst die door WorkAlert wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen komen in verband met het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Werkzoekenden.
1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt aan een Werkzoekende met gebruikmaking van de Website. Elke Opdrachtgever wordt gezien als zakelijke abonnee en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
1.7 Werkzoekende: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen WorkAlert en Opdrachtgever met betrekking tot de Dienst.
1.9 Profielpagina: de profielpagina is een pagina op WorkAlert met een overzicht van het bedrijfsprofiel, beoordelingen en Opdrachten van de Opdrachtgever.
1.10 Berichten: Met Berichten kan een Werkzoekende reageren op Opdrachten op de website.
1.11 Website: de website www.workalert.nl.
1.12 WorkAlert: WorkAlert BV, KvK nummer 69974357, gevestigd te Hengelo (7552 CL) Enschedesestraat 164

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen WorkAlert en de Opdrachtgever.
2.2 WorkAlert is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en WorkAlert, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alléén geldig indien deze schriftelijk of per e-mail tussen WorkAlert en de Opdrachtgever zijn afgestemd.
2.5 WorkAlert wijst eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

 

Artikel 3. Dienstverlening

3.1 WorkAlert biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. WorkAlert heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. WorkAlert is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 WorkAlert heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Opdrachten en beoordelingen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. WorkAlert draagt voor de inhoud van Opdrachten en beoordelingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt WorkAlert verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Werkzoekenden, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 WorkAlert garandeert niet:
   – dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
   – dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen
   – dat derden niet de Website en/of de systemen van WorkAlert onrechtmatig zullen gebruiken.

 

Artikel 4. Onderhoud

4.1 WorkAlert is bevoegd de Website buiten gebruik te stellen of te beperken wanneer dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website,  zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens WorkAlert ontstaat.

 

Artikel 5. Gebruik van de dienst 

5.1 De Werkzoekende garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
5.2 De Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het aanbieden van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.
5.3 Gebruiker zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste berichten aan andere Gebruikers.
5.4 Door het aanbieden van gegevens op de Website, geeft de Opdrachtgever toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
5.5 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens de belangen en de goede naam van WorkAlert niet zal schaden.
5.6 Deze gegevens mogen niet op de Website worden geplaatst:

5.7 WorkAlert behoudt zich het recht voor de door de Opdrachtgever opgegeven informatie te wijzigen. WorkAlert behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten, beoordelingen en andere gegevens te weigeren of verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, onjuist of onbetrouwbaar zijn zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding.
5.8 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Werkzoekende komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Werkzoekende heeft bevestigd. WorkAlert is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Werkzoekende geen partij. WorkAlert kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de opdrachten, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en de bevoegdheid van Werkzoekenden om die werkzaamheden uit te voeren. Werkzoekende vrijwaart WorkAlert jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.9 Het gebruik van de gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie. Het is ook niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.10 Indien Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van WorkAlert om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
5.11 Indien Opdrachtgever een Werkzoekende, die via de Dienst van WorkAlert heeft gereageerd op de opdracht van de Opdrachtgever, aanneemt zonder tussenkomst van WorkAlert, verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 10.000 per aangenomen Werkzoekende, onverminderd het recht van WorkAlert om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Opdrachtgever te nemen.

 

Artikel 6 Beoordelingen

6.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een beoordeling toe te voegen aan het profiel van de Werkzoekende door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de beoordeling worden de gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.
6.2 Een Werkzoekende is gerechtigd een beoordeling toe te voegen aan het profiel van de Opdrachtgever voor wie hij bepaalde werkzaamheden heeft uitgevoerd. In de beoordeling worden de gevraagde gegevens door de Werkzoekende verstrekt.
6.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een beoordeling wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart WorkAlert voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.
6.4 Werkzoekende staat er voor in dat de informatie die in een beoordeling wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart WorkAlert voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.
6.5 WorkAlert is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.
6.6 Een beoordeling dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

Artikel 7 Privacy

7.1 WorkAlert verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 8 Account

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van WorkAlert dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website.
8.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer WorkAlert de aanvraag tot het plaatsen van een Account heeft bevestigd en aanvaard. WorkAlert is gerechtigd een Account en/of een Opdracht, beoordeling, of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van reden.
8.3 De Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart WorkAlert voor elke vorm van aansprakelijkheid van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
8.4 WorkAlert is gerechtigd het wachtwoord te wijzigen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren toe aan WorkAlert met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van Opdrachten, beoordelingen of anderszins.
9.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van WorkAlert, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden of verzenden. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WorkAlert, een substantieel gedeelte van de inhoud van databanken op te vragen en te hergebruiken.
9.3 De Gebruiker vrijwaart WorkAlert voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit, of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige rechten van derden.

 

Artikel 10 Uitsluiting

10.1 WorkAlert behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 WorkAlert is niet gehouden tot het nakomen van verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of andere derden waarvan WorkAlert gebruikt maakt.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid WorkAlert

12.1 WorkAlert is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van WorkAlert. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van WorkAlert te herstellen.
12.2 De totale aansprakelijkheid van WorkAlert kan nooit meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 250,-.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van WorkAlert voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
12.4 WorkAlert is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

 

Artikel 13 Verwijzingen

13.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. WorkAlert heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

 

Artikel 14 Beveiliging

14.1 WorkAlert spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. WorkAlert legt hiervoor passende technische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Artikel 15 Melding van Inbreuk

15.1 Opdrachten en beoordelingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
15.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan WorkAlert melden door middel van het contactformulier op de www.workalert.nl/contact. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal WorkAlert de melding in behandeling nemen. Indien uit de melding blijkt dat het materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door WorkAlert worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker WorkAlert voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die WorkAlert lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 

Artikel 16 Duur en beëindiging

16.1 Iedere Overeenkomst tussen WorkAlert en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de startdatum van de overeenkomst. Na afloop van de initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar, tenzij WorkAlert ten minste een maand van te voren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen of Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 3 van dit artikel 16. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen en reacties voor de duur van de initiële periode voortgezet.
Berichten die onderdeel zijn van het abonnement zijn geldig gedurende de looptijd van het abonnement. Alle berichten komen bij het eindigen van de Overeenkomst te vervallen. WorkAlert is daarvoor geen vergoeding verschuldigd.
16.2 Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft WorkAlert het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan WorkAlert.
16.3 De Overeenkomst kan door de Opdrachtgever, schriftelijk per e-mail of post, worden opgezegd. Telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Werkzoekende kan zijn of haar account verwijderen als hij of zij is ingelogd op “MyWorkalert"

 

Artikel 17 Prijzen en betalingen

17.1 Alle door WorkAlert vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro's en zijn exclusief btw en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
17.2 Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is WorkAlert is te allen tijde gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
17.3 Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met WorkAlert op te zeggen.
17.4 Naast de in lid 2 genoemde wijzigingen, is WorkAlert gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 4 van dit artikel niet.
17.5 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, wordt dit aan de Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door WorkAlert, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
17.6 Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan WorkAlert de vordering ter incasso uit handen geven. De Werkzoekende is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,-.
17.7 Alle betalingen door de Opdrachtgever aan WorkAlert worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van WorkAlert, ongeacht enige andere aanduiding door de Werkzoekende.
17.8 Enig beroep door de Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

 

Artikel 18 Geschillen

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen WorkAlert en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.